پای استدلالیان چوبین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود