من الان با ADSL خونه به شما صحبت می کنم! هوراااااااااااااااااا