دوشنبه گذشته مادریزرگ مادری همسرم فوت کرد و بدینسان ما یک سفر هول هولکی به شیراز  داشتیم. ما که تمام وقت درگیر مراسم تشیع و ختم بودیم ولی هوا عاااااالی بود و همه شهر بوی بهار نارنج می داد. حیف که نشد بریم گردش اما در عوض حسابی فامیل مادری همسرجانمان را دیدیم و از حق نگذریم  با وجود مراسم ختم و برخی مسائل خانوادگی سفر بدی نبود و گاهی هم خوش گذشت :)

جاری جدیدمان هم حضور داشتند و روابطمان با جاری جان کمی بهتر و با همسرشان (برادر شوهرم) کمی بدتر شد! امیدوارم بزودی بحران خانوادگیمان ختم به خیر شود و دوباره صلح و آرامش و شادی به کانون خانواده بازگردد.