سلام دوستان

من اعتراف می کنم که برگشتم نیشخند

تا قبل از شنبه حتما یک پست سفرنامه خواهم گذاشت.

قول می دم ممول جون احتیاجی به بیل و کلنگ نیست!