ممول عزیزم قدم نورسیده مبارک!

 برای خودت و همسرت و گل پسرت بهترین ها رو آرزو دارم قلب